Tystnadsplikt lag. Tystnadsplikt 2019-12-02

Quackwatch

tystnadsplikt lag

FrÄga om gymnasieskolans rektor haft ett arbetsmiljöansvar för eleven samt om hon genom att underlÄta att göra en riskinventering och riskbedömning gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. Det Àr endast i undantagssituationer man kan begrÀnsa patientens rÀtt att ta del av journalen. Den tystnadsplikt som följer av 2-5 §§ inskrÀnker rÀtten att meddela och offentliggöra uppgifter, nÀr det Àr frÄga om uppgift som hÀnför sig till annat Àn ett Àrende om tillrÀttaförande av en elev eller skiljande av en elev frÄn vidare studier. Första stycket gÀller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §. Sekretess gÀller, utöver vad som följer av 1-3 och 8-10 §§, inom Polismyndigheten, SÀkerhetspolisen och KriminalvÄrden för uppgift om ÄtgÀrd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med ÄtgÀrden motverkas om uppgiften röjs. Regeringen fÄr för ett sÀrskilt fall besluta om undantag frÄn sekretessen enligt 24 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lÀmnas. Sekretess gÀller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och utlÄningsrörelse, betalningsutjÀmning samt handel med vÀrdepapper eller med rÀttigheter och skyldigheter som anknyter till sÄdana tillgÄngar för uppgift om en enskilds ekonomiska förhÄllanden.

Next

SÄ hÀr sÀger lagen

tystnadsplikt lag

Detsamma gÀller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rÀttsmedicinsk och rÀttspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, faststÀllande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskÀrelse och ÄtgÀrder mot smittsamma sjukdomar. Sekretessen för uppgifter i ett beslut om sÄdant yttrande upphör att gÀlla nÀr LÀkemedelsverket fattat beslut i frÄga om tillstÄnd till klinisk lÀkemedelsprövning enligt 7 kap. Sekretessen gÀller Àven hos en annan myndighet som tillsammans med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan med en enskild. TillrÀckligt orsakssamband mellan ÄsidosÀttande av förelÀggande av Yrkesinspektionen och olyckan ansÄgs inte föreligga. Sekretess gÀller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhÄllanden, om det kan antas att den enskilde eller nÄgon nÀrstÄende till denne lider men om uppgiften röjs. FÄr Brottsoffermyndigheten i Àrende som avses i 18 § frÄn en annan myndighet en uppgift som Àr sekretessreglerad till skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestÀmmelsen tillÀmplig pÄ uppgiften Àven hos Brottsoffermyndigheten. Det som föreskrivs om kommuner och regioner i första-tredje styckena tillÀmpas ocksÄ pÄ kommunalförbund.

Next

Quackwatch

tystnadsplikt lag

Brotten vÄllande till annans död, vÄllande till kroppsskada och vÄrdslöshet i trafik har inte bedömts som grova brott. Sekretess gÀller i en statlig myndighets verksamhet som bestÄr i tillsyn med avseende pÄ auktoriserade och godkÀnda revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer frÄn ett tredjeland för uppgift i en anmÀlan eller utsaga om övertrÀdelse av en bestÀmmelse som gÀller för den som myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmÀlarens identitet och det inte stÄr klart att uppgiften kan röjas utan att anmÀlaren eller nÄgon nÀrstÄende till honom eller henne lider skada eller men. Till kategorin överlÀmnande till sÀrskild vÄrd rÀknas nÄgon som döms till till ungdomsvÄrd, ungdomstjÀnst, enligt lag om vÄrd av missbrukare i vissa fall eller enligt lag om rÀttspsykiatrisk vÄrd. De förstnÀmnda har gjort sig skyldiga till mÀnniskohandel genom att ta kontroll över de minderÄriga i syfte att utnyttja deras svÄra belÀgenhet och förmÄ dem att delta i tillgreppsbrott i en situation som inneburit ett nödlÀge för de sistnÀmnda. Motsvarande sekretess gÀller hos en annan myndighet som har till uppgift att handlÀgga Àrenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket.

Next

Om banksekretess

tystnadsplikt lag

För uppgift i en allmĂ€n handling gĂ€ller sekretessen i högst tjugo Ă„r. För uppgift i en allmĂ€n handling gĂ€ller sekretessen i högst tjugo Ă„r. För uppgift i en allmĂ€n handling gĂ€ller sekretessen i högst tjugo Ă„r. Är brottet grovt, döms till fĂ€ngelse i lĂ€gst ett och högst sex Ă„r. Ska den som hjĂ€lpt till med gripandet bĂ€ra straffrĂ€ttsligt ansvar? Sekretess gĂ€ller i Ă€rende enligt bostadsförvaltningslagen 1977:792 för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhĂ„llanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Next

SÄ hÀr sÀger lagen

tystnadsplikt lag

Den som i annat fall Àn som sÀgs i olovligen medelst tekniskt hjÀlpmedel för Ätergivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammantrÀde eller annan sammankomst, vartill allmÀnheten icke Àger tilltrÀde och som han sjÀlv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tilltrÀde till, dömes för till böter eller fÀngelse i högst tvÄ Är. För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst sjuttio Är. Det rÀcker om det Àr muntligt. Med hÀnsyn till Ätalets utformning ansÄgs vÄllande till kroppsskada och arbetsmiljöbrott likvÀl föreligga. För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst sjuttio Är.

Next

SÄ hÀr sÀger lagen

tystnadsplikt lag

I en artikel om utredningen av mordet pÄ Olof Palme lÀmnades uppgifter om en polisman som medverkat i utredningen vilka var Àgnade att utsÀtta denne för andras missaktning. Skyddsintresset Àr enskilda personers sexuella integritet. FÄr Skatteverket i Àrende som avses i 4 a § frÄn en annan myndighet en uppgift som Àr sekretessreglerad till skydd för enskilds personliga förhÄllanden, blir sekretessbestÀmmelsen tillÀmplig pÄ uppgiften Àven hos Skatteverket. PÄ flera av filmerna har Àven sjuksköterskor, vÄrdnadshavare och andra medföljande synts. Med verksamhet som avser bestÀmmande av skatt jÀmstÀlls verksamhet som avser bestÀmmande av pensionsgrundande inkomst.

Next

Brottsbalk (1962:700) (BrB)

tystnadsplikt lag

För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst tjugo Är. Om sekretess gÀller enligt första stycket, fÄr de sekretessbrytande bestÀmmelserna i 10 kap. Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 hindrar inte att uppgift lÀmnas till en konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse för konkursutredningen. För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst tjugo Är. För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst sjuttio Är.

Next

PrÀsters tystnadsplikt

tystnadsplikt lag

För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst tjugo Är. För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst sjuttio Är. Vid bedömningen av om brottet Àr grovt ska det sÀrskilt beaktas om gÀrningsmannen Àr nÀrstÄende till barnet eller i övrigt utnyttjat sin stÀllning eller missbrukat ett sÀrskilt förtroende eller om fler Àn en förgripit sig pÄ barnet eller pÄ annat sÀtt deltagit i övergreppet eller om brottet med hÀnsyn till tillvÀgagÄngssÀttet eller barnets lÄga Älder eller annars inneburit ett hÀnsynslöst utnyttjande av barnet. En sÄdan upplysning bör endast lÀmnas om det Àr uppenbart att det ligger i den kontohavande makens intresse att uppgiften lÀmnas ut. Dock dömdes i Svea hovrÀtts dom B 8859-10 frÄn den 2010-12-29 dömdes en person vilken vid flera tillfÀllen i uppretat tillstÄnd viftat med kniv framför sin far för olaga hot dÀrför att den tilltalades agerande varit Àgnat att hos fadern framkalla allvarlig fruktan för egen sÀkerhet till person trots att fadern inte kÀnde nÄgon omedelbar fruktan. Sekretess gÀller hos SkolvÀsendets överklagandenÀmnd i Àrenden som uppkommit dÀr till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan samt hos LÀrarnas ansvarsnÀmnd i Àrenden om legitimation, för uppgift om en enskilds personliga förhÄllanden, om det kan antas att den enskilde eller nÄgon nÀrstÄende till denne lider men om uppgiften röjs.

Next

Etusivu

tystnadsplikt lag

Sekretess gÀller i RiksgÀldskontorets upplÄningsverksamhet för uppgift om en enskilds ekonomiska förhÄllanden. Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild lÀmnas till en myndighet, om uppgiften behövs dÀr för delgivning enligt delgivningslagen 2010:1932 eller för bistÄnd med sÄdan delgivning. Vid bedömningen av om ett deltagande Àr frivilligt eller inte ska det sÀrskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller pÄ annat sÀtt. För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gÀller sÀrskilda bestÀmmelser om överklagande. Enligt grunderna för stadgandet har en dÀri upptagen bestÀmmelse om att skriftlig handling i vissa fall ej fÄr utlÀmnas, nÀr den innehas av nÄgon som har tystnadsplikt sÄsom vittne, ansetts omfatta Àven filmupptagning.

Next

Sekretess

tystnadsplikt lag

I fall dÄ flera personer tillsammans bor i en bostad rÀcker det med att en av dessa ber en gÀst som ej bor dÀr att ge sig av och denne person vÀgrar, för att det skall anses som hemfridsbrott. NÀr en domstol eller nÄgon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lÀmnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstÀnkt, en stÀllföretrÀdare, ett ombud, en försvarare eller ett bitrÀde fÄr myndigheten göra ett förbehÄll som inskrÀnker mottagarens rÀtt att lÀmna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Med hÀnsyn till omstÀndigheterna vid gÀrningen, flickans Älder samt det missbruk av allmÀnhetens förtroende för förare av busstrafik som handlandet inneburit befanns straffvÀrdet överstiga bötesnivÄn. För uppgift i en allmÀn handling gÀller sekretessen i högst sjuttio Är. FrÄga om gymnasieskolans rektor haft ett arbetsmiljöansvar för eleven samt om hon genom att underlÄta att göra en riskinventering och riskbedömning gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott. I beslut om sÄdana avgifter som avses i första stycket gÀller dock sekretessen endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage. Sekretess gÀller för uppgift i kopior som i sÀkerhetssyfte har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien Är 2004, om det inte stÄr klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

Next