Pytten nærbø. Helsestasjon 2020-01-12

Helsestasjon

Pytten nærbø

Lindhorn Haust 2019 6 Vidare samtalar om instruktør i barselgruppe Helsestasjon Nærbø røde kors Så snart som mogleg 7 Vera med å engasjera, skapa innhald i dagen med praktiske gjeremål, kreative aktivitetar Klokkarhagen sjukeheim Kaj Stokkeland Etter avtale 8 Medlemspris + første månadsavdrag til ØT Ønsketransporten Jæren Sportssenter Periode på 5 år med utviding 9 Kioskvogn på Hå sjukeheim annankvar onsdag Cirkel K Hå sjukeheim Frå oktober 10 Arrangera julebord for menneske som har utfordringar med rus Nærbø sanitetsforening Psykisk helse og rus 1 år i første omgang 11 Se Meg gir hjelp og støtte til familiar i krise, Klokkarhagen gir Se Meg kunnskap og innsikt i demens Se Meg - barn som pårørende Klokkarhagen sjukeheim Frå nå og lenge 12 Trening og omvising på sportssenteret i haust- og vinterferie Flyktningenheten Jæren Sportsenter Veke 41 13 Hjelpa bebuarar å koma til Jadar kafé kl. Det er 2 rom som er spesielt tilrettelagde for deg med livstruande sjukdom, og dine pårørande. Lindring i Hå samarbeidar tett med avdelinga på sjukeheimen der desse sengene er. Sengene vert nytta når du har behov for symptomlindring, avlastning, behandling og inn mot slutten på livet. Du kan låna praktiske hjelpemiddel som seng, personløftar, dostol og liknande, av kommunen.

Next

Helsestasjon

Pytten nærbø

Hå kommune ynskjer å levera tenester av god kvalitet til deg med behov for lindrande behandling og omsorg, i alle fasar av sjukdommen og inn mot slutten på livet. . Me er med på å skapa tryggleik gjennom kompetanse, kontinuitet og fleksibilitet. Me er 3 sjukepleiarar med vidareutdanning som arbeider for å støtta og hjelpe i ein vanskeleg livssituasjon. Avtalar på frivilligbørs 2019 Nr. Avdelinga har kvalifisert personal med mykje erfaring. Tilsette i lindring i Hå kan også avlasta pårørande i periodar gjennom å vera i heimen over tid.

Next

Helsestasjon

Pytten nærbø

Pårørande kan få stønad slik at ein kan vera heime med den døyande i inntil 60 dagar. Målet er å legga til rette for å kunna leva og døy heime, om det er det ein vil. Lindring i Hå Lindring i Hå er eit tilbod til deg som er alvorleg og uhelbredeleg sjuk, og dine pårørande. Me kartlegger dine behov og ynskje, og kjem fram til eit tenestetilbod i samarbeid med deg og dine pårørande. Lindring i Hå er i staden for, eller som eit supplement til heimesjukepleie.

Next

Lindring i Hå

Pytten nærbø

. . . . . . .

Next

Lindring i Hå

Pytten nærbø

. . . . . . .

Next

Vinn

Pytten nærbø

. . . . . .

Next

Lindring i Hå

Pytten nærbø

. . . . . . .

Next

Lindring i Hå

Pytten nærbø

. . . . .

Next

Lindring i Hå

Pytten nærbø

. . . . . . .

Next