Magnus den gode. Magnus den gode 2020-01-29

Magnus I Olafsson

magnus den gode

Olaf , by his concubine Alfhild, originally a slave of Olaf's queen. Christensen: Danmarks historie I, 1977 218-21. Olafs Frillesøn, anfaldt Danmark med en Krigsflaade. Magnus havde ogsü planer om at erobre England, men kunne ikke realisere dem. Da det nu af det Foregaaende er oplyst, at de mange Sagaers Udsagn om Sønderjylland med god Føje kunne betragtes alene som et eneste, nemlig Are frodes, bortfalder altsaa den Vegt, Eenstemmighed af forskjellige Forfatteres Udsagn giver, og mod hiin Beretning kunne vi stille ej alene de danske, men ogsaa den uafhÌngige norske, nemlig Ágrip.

Next

kong Magnus den Gode

magnus den gode

Magnus was not married, but had a daughter out of wedlock, Ragnhild, who married , a Norwegian nobleman. He had light blond hair, was well-spoken and quick to make up his mind, was of noble character, most generous, a great warrior, and most valorous. Magnus har nok at gøre i Norge, hvor hans farbroder, Harald Hürderüde gør krav pü den norske trone. Magnus received the support of most Danes, who needed his help against the Wends Slavs in southern , and he repeatedly defeated Sweyn in battle. Adam af Bremen, men der synes i Texten at vÌre nogle Ord urigtigt lÌste, andre bortfaldne. A fact from this article was featured on Wikipedia's in the section on.

Next

Magnus den Gode, 1024

magnus den gode

Enligt sagotraditionen var Magnus utomäktenskaplig son till och Alvhild — en tjänstekvinna på kungsgården. This article will have to be rewritten. However, in 1280 , who was descended through his mother from Magnus' legitimate sister, , was crowned king of Norway. Det var ogsaa naturligst for ham at holde sig i den østlige Deel af Landet, da han, som vi vide, plejede, naar han var i stor Knibe, ligesom det og efter hans sidste Nederlag var hans Hensigt, at flygte til sin Ven og Frænde Kong Anund i Sverig, og dette kunde lettere skee fra Sjæland eller Skaane, end fra Landskaberne hinsides Beltet. No special action is required regarding these talk page notices, other than using the archive tool instructions below.

Next

kong Magnus den Gode

magnus den gode

All interested editors are invited to and. It is stated that he became king at the age of 11, and was dissuaded from seeking revenge against his father's enemies. Another son of Cnut, , was on the throne of Denmark and wanted his country to reunite with Norway, while Magnus initiated a campaign against Denmark around 1040. Begivenhedernes Gang og Localforholdene gjør det saa godt som umuligt, at den norske Flaade kan have ligget ved Jylland, da Magnus døde. Mod slutningen af sin regering kom Magnus under pres af Svend 2.

Next

Magnus den Gode, 1024

magnus den gode

If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the and see a list of open tasks. This article has been as Start-Class on the. Han sendte, heder det, da han laa paa sit Yderste, sin Halvbroder Thore skyndsomst afsted til Sven for at overdrage ham Danmarks Krone, og det lykkedes Thore at indhente Sven, just som han var kommen til Helgeaa paa Flugten til Sverige. Magnus døde ikke i slag, men af sygdom i en alder af kun 23 ür. Dog godtgør møntfund, at M. Pü sit dødsleje meddeler han, at Svend skal arve Danmark og Harald Norge.

Next

Magnus den gode

magnus den gode

Enligt de norsk-isländska sagorna var det av sjukdom, men den danska Rydürboken som har visst stÜd i engelska källor püstür att kung Magnus ramlade frün en landgüng och drunknade. This message is updated dynamically through the template {{}} last update: 15 July 2018. Saaledes navnlig i nÌrvÌrende TilfÌlde, hvor der handles om Magnus den Godes Død. Død pü sit skib i Danmark, begravet i Nidaros domk. Dog kan man ansee det vist, at Flatøbogens Recension, der overalt saa nøje stemmer med Morkinskinna, at man kan ansee den som en Afskrift, eller Afskrifts Afskrift deraf, indeholder FortsÌttelsen ganske saaledes som den fandtes i Morkinskinna, og den stemmer i alt vÌsentligt med Beretningen i de øvrige vidtløftige Kongesagaer, der ere benyttede ved Udgaven af Fornm. Et forbund med Sven blev kortvarigt, idet M. Magnus efterträddes i Norge av farbrodern, medregenten Harald Hürdrüde, och i Danmark kunde Sven Estridsson säkra sin ställning som kung.

Next

Magnus den Gode

magnus den gode

Vi komme nu til Sagaerne, og til disse maa vi ogsaa henføre Thjodrek Munk, da han grundede sine Beretninger paa de samme Sagn, som benyttedes til Sagaernes Redaction. I 1046 mü Magnus anerkende Harald Hürderüde som medkonge. De have nu maaskee, som de vidtløftigere Sagaer berette, gjort flere Forsøg paa at faae Sven i deres Vold, og dermed kan temmelig lang Tid vÌre hengaaet; omsider, seenhøstes, har der et Steds i eller ved store Belt vÌret leveret et Slag, hvor Sven leed et fuldkomment Nederlag; om han, som Morkinskinna beretter, blev oversejlet og kom ombord paa Orms Skib, men af denne blev løssluppen og reddede sig ved Flugten, faar staa ved sit Verd; nok, han flygtede til nÌrmeste Havn i SjÌland, rimeligviis ved Korsør, og steg der til Hest for at komme til Øresund og over dette til Skaane samt videre til Sverige. Olaf , Magnus was named after the Holy Roman emperor Old Norse: Karlamagnús and was taken to Russia at the age of four with his father, who had been exiled by Canute. Meanwhile, Magnus' uncle had returned to Norway from the east and contested his rule there, while Sweyn was still a threat in Denmark; Harald allied himself with Sweyn.

Next

Magnus den Gode, 1024

magnus den gode

Endog den flygtigste Sammenligning af alle Angivelserne indbyrdes vise en saadan Lighed i Ord og Talemaader, at vi ikke et Øieblik kunne tvivle paa, at de ere udsprungne fra een og samme Hovedkilde, og at de derfor egentlig blot kunne betragtes som et eneste Vidnesbyrd. He was an illegitimate son of , but fled with his mother when his father was dethroned in 1028. Jeg meente saaledes, at det kunde have sin fuldkomne Rigtighed med Magnus's Uheld ved Ridningen paa SjÌland, men at Døden dog ikke behøvede at følge derpaa, førend han havde forladt SjÌland, og lagt sig med sin Flaade ved Sønderjyllands Kyst. Men hertil kommer nu, at endog de Sagaer, der lade Magnus dø ombord paa sit Skib ved Jyllands Kyst, dog anføre en OmstÌndighed, der gjør det hartad umuligt, at Magnus kan have vÌret saa langt borte fra Skaane, som ved Sønderjyllands Kyst, da han døde. This article has not yet received a rating on the project's. He is said to have made Sweyn his heir in Denmark, and Harald in Norway; some say in a deathbed statement.

Next

Magnus the Good

magnus den gode

No one claims that he lived in 850 ad - what do you mean? Man seer af hans Fortale, at han nok har benyttet Are frodes Verk som en vigtig Ledetraad, men at dette dog har været lidet mere end et chronologisk Skelet, og at han forøvrigt selv har maattet sammensamle de enkelte Beretninger, og verificere dem ved de samtidigt med Begivenhederne digtede Kvad, af hvilke han derfor ogsaa idelig anfører Vers paa samme Maade, som man nu til Dags citerer Aktstykker. After receiving the approval of Ingegerd, they returned with Magnus to Sigtuna in early 1035, and received backing from the Swedish king, brother of Magnus's stepmother Astrid. Olavsson udfylder traditionelt femåret 1042-47 i den danske kongerække under navnet Magnus den Gode, skønt det ikke er sikkert han har haft anden adkomst til dansk kongeværdighed end erobrerens ret. After some time, in early 1030, Olaf learned that the , Cnut's regent in Norway, had disappeared at sea, and gathered his men to make a swift return to Norway. Sven, Hardeknuts Systersøn sic det vil sige Søn af Æstrid og den Ulf, gamle Knut lod dræbe, mødte ham, og sloges med ham, saavel til Vands, som til Hest, men blev omsider overvunden, og flygtede til Skaane. Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis, 3.

Next