Lyngdal kirke. Lyngdal kirkelige fellesråd > Menighetene i Lyngdal > Lyngdal Kirkesenter 2019-12-13

Lyngdal

Lyngdal kirke

Berge peker seg ut i så måte. Haugen var 10 meter i tverrmål, og en fordypning i kanten vitnet om tidligere tiders skattejakt. Haug 6 Haug nummer 6 inneholdt på haugbunnen i midten en ansamling med kull og leirkarskår, i tillegg til et bryne av bergart. I veiskjæringen her var det noen år tidligere plukket opp en del jernbiter og et naglehode, slik at en antok at det var en båtgrav en hadde med å gjøre. Kommunen har en strandlinje på omtrent 75 km. I tillegg til denne driver , en offentlig godkjent. Det vi helt sikkert vet, er at sognepresten hadde tatt vare pa klebersteinsdøpefonten fra den gamle kirken som ble revet i 1844 bilde 2: Den nye kirken i Lyngdal, reist 1848.

Next

Lyngdal kirke (Buskerud)

Lyngdal kirke

Det ble tatt opp følgende oldsaker: Spyd, øks, celt, kleberkar, tre bryner, to kniver, jernkrok, ildstål, sigd, bissel, saks og en del andre, mindre saker. Na overlot han den til Fortidsminneforeningen, som senere gav fonten til Oldsaksamlingen i Kristiania. Det er lett å gå der. Den nådde ikke ned hit. Graven inneholdt to sverd, en spydodd, en våpenøks, en pilspiss, en kniv, et ildstål og et lite stykke ild- flint. Fra en folketelling i til den neste i hadde befolkningen vokst fra 3364 til 4249, og en foreløpig topp ble nådd i med 5046 innbyggere. De tre opprinnelige kommunene hadde følgende utbredelser: Lyngdal kommune hadde et areal på ca.

Next

Lyngdal kirke (Buskerud)

Lyngdal kirke

De fleste av gjenstandene havnet senere i Universitetets Oldsaksamling, som regelmessig mottok gjenstandsfunnene fra Nicolaysens utgravninger. Haug 1 Nicolaysen undersøkte først en rundhaug som noen tydeligvis hadde gravet i tidligere. Begravelsen må dateres til eldre jernalder. Haugen hadde i likhet med de to foregående et gjennomgående kullag i bunnen. I andre landsdeler er denne gravskikken derimot mer utbredt. På brinken bak den nåværende kirken ligger fortsatt syv større gravhauger, og spredt rundt i landskapet innenfor prestegårdens gamle vald ligger flere enkeltliggende hauger.

Next

Lyngdal kirkelige fellesråd > Menighetene i Lyngdal > Lyngdal Kirkesenter

Lyngdal kirke

Det meste av funnet var tapt i mellomtiden, men Nicolaysen fikk kjøpe en holkøks celt for 24 skilling. Bak ligger ligger fortsatt sju store gravhauger som man regner med stammer fra eldre og. Situasjonen ble heller ikke mer oversiktlig av at antikvar Nicolaysen drev egne utgravninger — på vegne av Fortidsminneforeningen, der han var sekretær. Christensen fant ikke noen båt, men derimot et 20-talls fragmenter av båtsøm. Så det hadde nok opprinnelig ligget en mindre båt fra yngre jernalder i haugen. Lasson må også ha vært en mann med en viss interesse for arkeologi og kulturhistorie, og vi får tro at han fulgte spent med da Nicolaysen foretok sine utgravninger på gravbakken ved kirken. Lyngdal kommune har 4 offentlige barneskoler, samt en privat, og to ungdomsskoler.

Next

Lyngdal kirkelige fellesråd > Menighetene i Lyngdal > Lyngdal Kirkesenter

Lyngdal kirke

Det er ikke til å undres over at Å — norrønt Ár, gården ved elvene — tidlig ble et sentralt sted i Lyngdalen i Vest-Agder. I bunnen av haugen avdekket Nicolaysen et gjennomgående kullag. På sørsiden er det og har alltid vært en forstøtningsmur. Her møttes ferdselsveiene nord-sør og øst-vest; rideveier oppover dalen eller sørover til Austad, og rideveier langs landet - østover mot Valle eller vestover, over Kvinesheia. The first church on this site was a that dated back to the 1100s.

Next

Lyngdal kirke

Lyngdal kirke

Dels på og dels utenfor denne steinlegningen lå gravgavene. The church seats about 1400 people. Det ser altså ut til at stormannsslekten på Å — av årsaker vi idag knapt har forutsetninger for å gjenkjenne — har benyttet en gravskikk som er fremmed og lite vanlig på Agder i vikingtid. Kirken er laftet, men koret som ble revet, skal ha vært av stavverk, og det skal ha vært svalgang rundt deler av kirken revet 1862. Den gang var det om å gjøre for de relativt nylig etablerte oldsaksamlingene i Kristiania og Bergen å skaffe seg flest mulig representative gjenstander fra sine respektive landsdeler. Kirken var dekorert innvendig alt før ombyggingen — av — og mer dekorert ble den i 1740.

Next

Lyngdal kirke (Buskerud)

Lyngdal kirke

Det siste er en somglatter - en forløper til det strykejernet vi fortsatt bruker. Det sørligste punktet i kommunen er Bispen helt ytterst i skjærgården, ikke langt fra , mens det nordligste punktet er ved grensen til Hægebostad kommune. Størrelsen var imponerende: Haugen var 35 meter lang fra nord til sør, bredden var 5 meter og høyden anselige 1. Kommunens nåværende grenser fikk den etter sammenslåingen av Lyngdal, , og deler av vest for Lenefjorden i. Pa Vemestad oppe i Kvas fikk antikvaren nyss om et gravfunn fra bronsealderen. Fram til begynnelsen av hadde kommunen bare vært et jordbruksområde med noen få store og flere mindre gårder. Kirkegården strekker seg mot øst-sørøst fra kirken.

Next

Lyngdal Church (Vest

Lyngdal kirke

Bildet i storfeltet viser nattverden og antas å være utført av etter et kobberstikk av. Foto: Helt Område Bispedømme Byggeår 1848 Arkitektur Arkitekt etter typetegning av Teknikk Byggemateriale Tre Tårn I vest Kor Rett avsluttet Kirkerommet Prekestol Ole M. Haugens diameter var nærmere 17 meter, høyden ikke mer enn knappe halvmeteren. Hans Paulsen pa Øvre Berge leverte fra seg et knivskaft fra 1500- eller 1600-årene — for nytt, syntes nok Nicolaysen. Ifølge «Norges kirker» 1981 og kirkeleksikonet 1993 har åtte stemmer og er fra 1923.

Next