Kompensaatiopisteet ytl. Ylioppilastutkinto Suomessa 2020-01-01

Tiedote kokelaille

kompensaatiopisteet ytl

Mustatuista soikioista optinen lukija tallentaa tunnistetiedot ylioppilastutkintorekisteriin Kynät ja puhtaaksikirjoitus Kokelas saa jättää kaikkien kokeiden koesuoritukset arvosteltavaksi lyijy-, muste- tai kuulakynällä kirjoitettuina. Sinun on suoritettava kaikki kokeet samalla kielellä. Lukioiden opettajat suorittavat kuitenkin alustavan arvostelun ennen kuin koevastaukset lähetetään ylioppilastutkintolautakuntaan. Tekstitaidon kokeessa annetaan aineisto, joka voi koostua erilaisista kaunokirjallisista teksteistä ja asiateksteistä sekä kuvamateriaalista. Hyväksytyn kokeen uusimisella ei ole aikarajaa. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy kolmannellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen.

Next

Kompensaatiopisteet

kompensaatiopisteet ytl

Kokelaan on suoritettava kaikki tutkintoonsa sisältyvät kokeet samalla tutkintokielellä. Keskeytynyttä koetta ei voi kompensoida. Lisäksi B-osa jakautuu vielä kahteen osaan. Kuullun ymmärtämisen kokeet pidetään eri päivänä kuin kirjallinen koe. Ylioppilastutkinto muuttui syksystä 2016 alkaen asteittain sähköiseen muotoon. Hyväksytyn vanhamuotoisen reaalikokeen saa uusia vielä yhden kerran, jos on uusinut sen vain kerran vuoden 2005 loppuun mennessä. Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Next

Tulokset

kompensaatiopisteet ytl

Se voidaan suorittaa yhtä hyvin syksyllä kuin keväälläkin. Kahden reaaliaineen kokeen välillä ei ole kompensaatiota. Kompensoidun kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Tutkinnossa suoritettavat kokeet Yo-tut­kin­non pa­kol­li­sis­sa ko­keis­sa on suo­ri­tet­ta­va äi­din­kie­len li­säk­si vä­hin­tään yksi ta­sol­taan vaa­ti­vam­pi koe, joko A-ta­son kie­li tai pit­kä ma­te­ma­tiik­ka. Lukion rehtorin päätökseen, jolla rehtori on evännyt osallistumisoikeuden ylioppilastutkintoon tai siihen kuuluvaan kokeeseen, saa kirjallisesti hakea oikaisua aluehallintovirastolta. Ko­ke­laan äi­din­kie­len arvo­sana mää­räy­tyy näi­den kah­den ko­keen yh­teis­pis­te­mää­rän no­jal­la. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Next

Määräykset

kompensaatiopisteet ytl

Kielten kuullunymmärtämiskokeet järjestetään kolmena koepäivänä. Kun kokelaan tutkinnon suorittaminen keskeytyy tällaisesta syystä, rehtorin on lähetettävä asiasta kirjallinen hakemus lautakuntaan. Tutkinto tulee suoritetuksi pakollisessa kokeessa annetun hylätyn arvosanan estämättä, jos arvosana ei ylioppilastutkintolautakunnan vahvistamien perusteiden mukaan estä tutkintotodistuksen antamista eikä kokelas ole kirjallisesti kieltänyt hylätyn arvosanan merkitsemistä todistukseen. Kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta kokelas valitsee seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe pitkä tai lyhyt ja ainereaalissa järjestettävä koe. Vuoden 1874 uudistuksissa naisten osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin vapautettiin, mutta yliopistossa opiskelua varten naiset tarvitsivat erityisluvan vuoteen 1901 asti. Ilman kompensaatiota hylätty pakollinen koe estää kokelasta tulemasta ylioppilaaksi. Yh­den päi­vän ai­ka­na voi osal­lis­tua vain yh­teen re­aa­li­ai­neen ko­kee­seen, jo­ten yh­den tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na voi suo­rit­taa enin­tään kak­si re­aa­li­ai­neen ko­et­ta, jois­ta vain toi­nen voi olla pa­kol­li­nen koe.

Next

Tulokset

kompensaatiopisteet ytl

Ylioppilastutkintolautakunnan sensorit arvostelevat kaikki koesuoritukset tutkintopalvelun avulla. Opettaja ilmoittaa arvostelunsa tulokset kokelaille. Vielä A ei kompensoi mitään, tarvitaan vähintään ylim. Koska Heikki sai 88 pistettä, on hänen arvosanansa psykologiassa eximia. Neljän pakollisen kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa ylimääräisiä kokeita valintansa mukaan.

Next

Tulokset

kompensaatiopisteet ytl

Tästä ymmärtäisin, että yksi A kompensoi i jne. Suomen ja ruotsin kielen äidinkielen kokeessa on kaksi osaa: tekstitaidon koe ja esseekoe, jotka järjestetään eri koepäivinä. Kompensaatio Jos kokelas saa hylätyn yhdessä pakollisessa kokeessa, hän voi saada kuitenkin ylioppilastutkintotodistuksen kompensaation avulla. Laudatureita saattoi siten kertyä samalle henkilölle enemmän kuin kuusi, mutta ei samaan todistukseen. Ylioppilastutkinnon kokeet arvostellaan arvosanoilla korkeimmasta alimpaan laudatur L , eximia cum laude approbatur E , magna cum laude approbatur M , cum laude approbatur C , lubenter approbatur B , approbatur A ja improbatur I.

Next

Ilmoittautumiset tutkintoon ja koesuoritusten arvostelu

kompensaatiopisteet ytl

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Erillisistä kokeista ei muodostu ylioppilastutkintoa, eikä niitä voi sisällyttää tutkintoon. Myös kokelas, jolla on oikeus suorittaa äidinkielen kokeena oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuva koe ja joka on saanut hylätyn arvosanan tavanomaisesta äidinkielen kokeesta, voi vaihtaa kokeen oppimäärään suomi tai ruotsi toisena kielenä perustuvaksi kokeeksi. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi myös se, suorittaako kokelas kokeen pakollisena vai ylimääräisenä, sekä kokeen taso. Alustava arvostelu auttaa ylioppilastutkintolautakunnan arvostelutyötä.

Next

YLIOPPILASTUTKINTO

kompensaatiopisteet ytl

Esim jos joku on kirjoittanut E 6 C 4 C 4 C 4. Jos ilmoittautuminen mitätöidään eikä kokelas ole osittainkaan osallistunut kokeeseen, kokeesta ei peritä maksua tai peritty maksu palautetaan lautakunnan määräämässä ajassa tehdystä hakemuksesta. Tulokset näkyvät heti niiden tultua julkisiksi Wilmassa. Koska kokeiden osallistujien suorituksia verrataan yli kokeiden, ei kokeita voi jakaa helppoihin ja vaikeisiin aineisiin. Sensorien tarkastaessa kokeita voivat pisteet ja arvosanat vielä muuttua. Alla olevassa taulukossa on tilastoja ylioppilaskokeisiin ilmoittautuneista henkilöistä sekä hyväksytyistä ja hylätyistä tutkinnoista.

Next

Hylätty yo

kompensaatiopisteet ytl

Kokelas saa kansliassa suorituksen nähtäväkseen ennalta sovittuna aikana kanslian järjestämässä valvonnassa. Il­moit­tau­tu­mi­nen yli­op­pi­las­tut­kin­toon on si­to­va ja il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä mää­ri­tel­tyä ko­keen pa­kol­li­suut­ta tai yli­mää­räi­syyt­tä, ei voi­da jäl­ki­kä­teen muut­taa. Aluehallintoviraston päätökseen tässä momentissa tarkoitetussa asiassa haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Kunkin kokeen koekohtaiset määräykset sisältävät tarkemmat ohjeet arvostelun suorittamisesta. Kustakin kokeesta annetaan kompensaatiopisteitä arvosanan perusteella l-7, e-6, m-5, c-4, b-3 ja a-2. Näissä tapauksissa ei myöskään kompensaatio ole mahdollinen.

Next

Kannaksen lukio » YO

kompensaatiopisteet ytl

Kirjainlyhenne Arvosana Kompensaatiopisteet Osuus arvosanoista L Laudatur 7 5 % E Eximia cum laude approbatur 6 15 % M Magna cum laude approbatur 5 20 % C Cum laude approbatur 4 24 % B Lubenter approbatur 3 20 % A Approbatur 2 11 % I Improbatur 0 5 % Alkujaan käytössä olivat vain I, A, C ja L. Lähettämiseen tulee olla kokelaan suostumus. Todistusjäljennökset ja käännökset todistuksista Jos alkuperäinen ylioppilastutkintotodistuksesi tai todistuksesi hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta on kadonnut,. Miten uskonnon yo-kokeeseen kannattaa valmistautua ja mihin koetta tehdessä kannattaa kiinnittää huomiota? Tulosten julkaisemisen yhteydessä arvostellut koesuoritukset annetaan myös kokelaiden, alle 18 vuotiaan kokelaan huoltajien ja arvosteluun osallistuneiden opettajien nähtäväksi. Aluehallintoviraston päätökseen tässä momentissa tarkoitetussa asiassa haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Next