Katolsk og ortodoks kristendom. Den katolske kirke 2019-12-02

Den katolske og den ortodokse kirke

katolsk og ortodoks kristendom

Utfyller de hverandre, eller er de gjensidig utelukkende? I dag har kvinner flere oppgaver i Den Ortodokse Kirke enn på den tiden når Behr-Sigel levde. Presten bruker et spesielt som han svinger, og dermed spres skyer av velduftende røyk over ikonene og over menigheten. Ifølge ikonmaler Ove Grant Svele født 1945 dreier det seg om «å be i farver og linjer». Et eksempel er spørsmålet om Den ortodokse kirke kan tillate kvinnelige prester. Frem til lå så landet under i på den tiden tilhørende Danmark. Katolsk lære hevder at kirken er ufeilbarlig når den gir sine doktriner om tro eller moral. Sekularprestene avlegger lydighets- og kyskhetsløfte, men ikke fattigdomsløfte.

Next

Den Ortodokse Kirke: Bønn og det Åndelige Liv

katolsk og ortodoks kristendom

I begge retningene spiller helgener en stor rolle. Relikvier blir i ortodoks tro sett på som et middel for å formidle guddommelig kraft og helbredelse. Det finnes to typer prester, og ordensprester. Å lære stillhet er mye vanskeligere enn å lære seg å lese bønner. For å bøte på dette, gikk Luther igang med å oversette bibelen til tysk, slik Wycliffe hadde oversatt den til engelsk hundre år tidligere. De bragte da med seg sin gamle greske kultur, med røtter i antikken, noe som bidro til å forsterke den store interesse for det klassiske Hellas som allerede preget denne tiden renessansen.

Next

den ortodokse kirke

katolsk og ortodoks kristendom

I 2005 ble utnevnt til biskop i Oslo katolske bispedømme. Biskopper og præster indgår nødvendigvis i den apostolske succession — videregivelsen af den hellige tradition af rettroende biskopper. Da kan ikonene æres, de troende kan kysse dem, tenne lys, bøye seg og be foran dem. Luther lever i renessansen: en epoke som preges av et ønske om å kaste av seg middelalderens teologiske mørke for isteden å bringe antikkens og romerrikets renhet og storhet tilbake. Bønnens første formål er selvrenselse. Dette betyr at bønn må inkludere andre, alle og hele veden. I oktober 2018 har patriarken av Konstantinopel gitt sin støtte til den delen av kirken som ønsker selvstendighet, og vil anerkjenne den som autokefal.

Next

Katolsk og ortodoks kristendom by Celine Johansen on Prezi

katolsk og ortodoks kristendom

Her er der ikke tilknyttet nogen dogmer, men det er en vigtig dag. Trondheim har for tiden ikke biskop, men Eidsvig fungerer i biskopens sted. Den ortodokse kirke er delt inn i selvstyrte kirker, og de geistlige inngår derfor i parallelle hierarkier. I vest, fem hundre år senere, tok Martin Luther et oppgjør med katolisismen og la derved grunnlaget for den tredje hovedgrenen av kristendommen: den reformerte protestantismen. Gjennom den påfølgende dåpen, som vanligvis innebærer full neddykking tre ganger, blir mennesket renset. Forfatteren var en av de fremstående nordmennene som konverterte i denne perioden.

Next

den ortodokse kirke

katolsk og ortodoks kristendom

Hvis skriften alene skulle gjelde som grunnlag, måtte Bibelen foreligge på et språk som folk forstod. De autonome er i stor grad selvstyrede, men valget af kirkens lokale overhoved må godkendes af moderkirken. Hendes og andre helgeners forbøn tillægges stor betydning. Slik ble det to ortodokse jurisdiksjoner i diasporaen tilhørende Konstantinopel. Det meste grunnleggende er veldig likt, dette har jo en bakgrunn i at de var en kirke for mange år siden. Er det mulig å skape et samfunn som er så godt at ingen lenger handler uetisk? Bønn, kontemplasjon og de tre om lydighet, fattigdom og kyskhet er grunnelementer i ordenslivet for begge kjønn. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden.

Next

Splittelsen mellem den katolske og den ortodokse kirke

katolsk og ortodoks kristendom

Og han er selv et talende uttrykk for tidens idealer når han anklager kirken for å ha mistet kontakten med sine røtter i urkristendommen. I 1988 vedtok den ekumeniske patriarken Dimitrios at 1. Menigheter ble opprettet og kirker ble bygget hvor de troende kunne komme sammen i bønn og delta i dåp og nattverd og andre hellige sakramenter. De snakker om å kvitte oss med alt som er unødvendig og overflødig, med alt som hindrer oss eller forsinker oss i å få kontakt med vår Skaper, vår indre verden, og med resten av verden. Denne hendelsen omtales som «det store skisma», men som vi har sett hadde den teologiske og politiske oppsplittingen mellom øst og vest allerede pågått i hundrevis av år. De, som hører til sidstnævnte kategori, er udbryderkirker dels af grunde, dels af.

Next

den katolske kirke

katolsk og ortodoks kristendom

Ikoner Bruk av kjennetegner ortodokst kristenliv. Vel var paven i Roma den «ærverdigste» av alle biskoper, slik man formulerte det på kirkemøtet i Konstantinopel i 381, men skulle hans ord og dekreter av den grunn tillegges større vekt i teologiske spørsmål? Mens Jesusbønnen har sine røtter i den Hellige Skrift 2. Og endelig er der d. Historie Kirken som organisasjon vokste gradvis frem som en følge av at kristendommen ble anerkjent av den romerske keiser Konstantin 314. I denne sammenhengen kan Jesusbønnen brukes av hvem som helst, siden det er en kortfattet pil-bønn som leder rett fra hjertet til Guds hjerte via verdens hjerte. Kommentarer fra brukere En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre.

Next

Ortodokse kirke

katolsk og ortodoks kristendom

Tradisjonen oppfattes likevel ikke som et gitt system som de troende pliktoppfyllende skal kopiere. Mysterierne opfattes ikke som blot symbolske men som virkelige. Allerede før Norge fikk egen erkebiskop ble det opprettet tre katolske bispedømmer med sete i Alpsa, Biargina og Nithirosa, det vil si i Oslo, Bjørgvin Bergen og Nidaros. De er ennå ikke kommet til enighet. Ældst er i Bredgade i København, som blev opført i 1881-83 til , der senere blev russisk kejserinde.

Next