Fritt sykehusvalg.no. Fritt behandlingsvalg 2019-12-02

bsphclacctofficer.online-ap1.com

fritt sykehusvalg.no

Ulike faser av helsehjelpen Pasienten kan benytte seg av fritt behandlingsvalg i ulike faser av helsehjelpen. Dette gjelder selv om poliklinikken fysisk ligger utenfor sykehusets område. Retten til individuell plan etter pasbrl. Det vil si opptil 400 kroner for en tur-retur reise. Det er svært viktig for oppfølging av retten til helsehjelp at sykehusene registrerer om en pasient har rett til helsehjelp Ventelisteregistreringen har også en sentral funksjon i den enkelte institusjons planlegging av sitt tjenestetilbud. Det vil også være mulig å ringe grønt nummer 800 004 414 for å få tilgang til ventetidsinformasjon og annen informasjon om ordningen.

Next

bsphclacctofficer.online-ap1.com

fritt sykehusvalg.no

Departementet mener imidlertid at kvalitetsindikatorer må igjennom en tidkrevende prosess med debatt, prøving og feiling før disse er gode nok til at de kan anbefales brukt som informasjonsgrunnlag for pasienters valg av sykehus. Pasienten kan selvsagt ikke fritt velge sin behandling, verken behandlingstype eller behandlingsomfang. Retten er hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter pasbrl. Open Graph description is not detected on the main page of Frittsykehusvalg. Grimstad legesenter har det siste året styrket den faste bemanningen med legene Gabrielle Danielsen og Stian Flo.

Next

Kampanje for fritt sykehusvalg

fritt sykehusvalg.no

Dette henger sammen med at det mer er snakk om nyanseforskjeller enn vesentlige endringer når det gjelder pasientens rettigheter. Samtidig hevdes at reformen vil medføre at «de offentlige sykehusene skal få mer frihet til å utnytte kapasiteten bedre». Et standardeksempel på dette er de tallrike bortfortolkninger og den hyppige underfinansiering av retten til nødvendig sykehjemsplass for de eldste og svakeste pasientene etter kommunehelsetjenesteloven khl. Rettigheten er med andre ord tenkt å skulle ha en rettferdighetsfunksjon. Man kan til en viss grad se dette som to supplerende behandlingsrettigheter. Alternativt kan du ta kontakt med legen din som da kan sende henvisningen til Aleris, og samtidig stryke deg fra den ventelisten du opprinnelig var ført på. Dersom legen finner indikasjon for å utrede deg videre, kan du henvises til Aleris.

Next

Access bsphclacctofficer.online-ap1.com Velg behandlingssted

fritt sykehusvalg.no

Men «fritt behandlingsvalg» skal samtidig innføres for visse begrensede områder innenfor somatikken for å høste erfaringer fra det somatiske området med tanke på senere å utvide omfanget av behandlingsretten. Retten gjelder heller ikke private rehabiliteringsinstitusjoner, § 2-4, 5. Pasienten må betale en egenandel på opptil 200 kroner for hver enkeltreise. Pasientrådgiverne er utdannede sykepleiere, som blant annet kan svare på spørsmål om rettigheter, behandlingstilbud, behandlingssteder, ventetider, avtalespesialister og ordningen raskere tilbake. Pasienten kan ikke velge mer spesialisert behandling enn pasienten er henvist for.

Next

名古屋にある子供向け英会話教室の体験について

fritt sykehusvalg.no

Et spørsmål som aktualiseres i forbindelse med «fritt behandlingsvalg» og som har vært diskutert når det gjelder fritt sykehusvalg, er om pasienten kan velge sykehus eller annen institusjon utenfor sin egen helseregion. Når institusjonen avviser en henvisning skal henvisningen returneres til henvisende lege umiddelbart. De offentlige behandlingsstedene er forpliktet til å prioritere pasienter fra sin egen helseregion. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 6-6 og bestemmelser gitt i medhold av denne. For råd og veiledning kan du som henviser ta kontakt med pasientrådgivere på et eget, prioritert telefonnummer 800 50 004. I forarbeidene gis en del forskjellige begrunnelser for retten til «fritt behandlingsvalg». Med vennlig hilsen Heidi Langaas e.

Next

Fritt behandlingsvalg

fritt sykehusvalg.no

Samtidig er det slik at sykehusene som er omfattet av ordningen med fritt sykehusvalg etter pasientrettighetsloven § 2-4, er forpliktet til å ta imot alle pasienter som velger seg til sykehuset uavhengig av bostedsregion. Disse poliklinikkene kjennetegnes ved at spesialistene som arbeider der har et ansettelsesforhold til sykehuset. Departementet har prioritert å skaffe frem informasjon om hvilke sykehus som har kortest ventetider for vanlige inngrep for ventelistepasienter i Norge. Du betaler kun egenandel som ved et offentlig sykehus, resten dekkes av din helseregion. Hvilke steder dette gjelder, kan du se på Velg behandlingssted.

Next

Fritt behandlingsvalg

fritt sykehusvalg.no

Du som pasient kan i samråd med legen din velge det sykehuset dere ønsker innenfor de aktørene som har inngått avtaler med det offentlige. Egenandelen går ikke inn under ordningen med egenandelstak. Regelen presenteres som en viktig ny pasientrettighetsregel, men hovedformålet med bestemmelsen ser ut til å være en økt privatisering av norsk helsevesen ved at flere private behandlingssteder kan behandle pasienter. Lavt prioriterte tjenester skal bare ytes etter at pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten jf. Dette er omtalt nærmere nedenfor.

Next

Fritt behandlingsvalg

fritt sykehusvalg.no

Ellers ender de lett opp som pasientrettslige propagandaplakater. Pasienter har også et legitimt ønske om å velge sykehus ut fra kvalitet i behandling og kvalitet på ikke-medisinske tjenester. Retten til fritt sykehusvalg innebærer ikke en rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for. Pasienter fra alle helseregioner skal behandles likt Departementet har mottatt henvendelser som går ut på at pasienter som ønsker å bruke fritt sykehusvalg skal ha opplevd å bli avvist av helsetjenesten uten individuell vurdering og med den generelle begrunnelse at helseforetaket må prioritere pasienter fra egen helseregion foran pasienter fra andre helseregioner. Mye av informasjonen om det finnes ledig behandlingstilbud, må derfor gis av det enkelte sykehus direkte eller gjennom de regionale informasjonstelefonene som omtales nedenfor.

Next

Retten til fritt sykehusvalg

fritt sykehusvalg.no

Departementet legger til grunn at den elektroniske informasjonstjenesten vil være et støtteverktøy for personer som besvarer henvendelser om fritt sykehusvalg. § 2-4 og spesialisthelsetjenesteloven sphlsl. Du kan i dag velge fritt hvor du ønsker behandling, enten gjennom et offentlig helseforetak eller ved et privat sykehus med avtale med et regionalt helseforetak. På sikt vil de overta overta ansvaret for pasientlistene til henholdsvis Kari Hilde Juvkam og Dag Findreng som har begynt nedtrapping til pensjonisttilværelsen. Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Anledningen til å avvise pasienter gjelder bare inntil pasienten er registrert på venteliste.

Next

Sykehusvalg

fritt sykehusvalg.no

Du som henviser, skal gi informasjon om valgmulighetene og anbefale det som er mest hensiktsmessig for pasienten din. Dette innebærer at pasienten skal ha den konkrete informasjon vedkommende trenger for å ivareta sin rett til nødvendig helsehjelp. Klikk på din helseregion for å se hva vi har avtale på: eller Aleris er Helfos hovedleverandør ved fristbrudd Du som har fått en frist for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har rett til å få tilbud ved et annet behandlingssted. § 2-1 annet ledd overfor de pasientene institusjonen har ansvar for etter den regionale helseplanen. Rett til fritt sykehusvalg oppstår i forbindelse med planlagt behandling, og den omfatter offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentra i hele Norge. Det vil si opptil 400 kroner for en tur-retur reise. Sødal bor i Grimstad og har siste årene vært en vel ansett vikar, først ved Havblikk og så Tangen legekontor i Arendal 18.

Next