Forskrift om konsekvensutredning. Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662 2020-01-18

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662

forskrift om konsekvensutredning

En konsekvensutredning ska innehålla följande: 1. Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar. Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ska svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av denna förordning. Den ene omhandler konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att vidta de åtgärder som sägs i 4 §. Innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska myndigheten så tidigt som möjligt 1.

Next

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662

forskrift om konsekvensutredning

. Om föreskrifterna innebär förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter, respektive grunderna för kommunernas eller landstingens organisation eller verksamhetsformer, ska en beräkning göras av de kostnader och intäkter som följer av förändringarna. Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande: 1. En myndighet ska följa upp konsekvenser av sina föreskrifter och allmänna råd. En sådan bedömning ska dokumenteras.

Next

Veiledning om konsekvensutredninger

forskrift om konsekvensutredning

Det er også laget et veiledningsnotat om planprogram og konsekvensutredning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner. Veilederen til § 10 er utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet i fellesskap. Kan föreskrifter få effekter för kommuner eller landsting, ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 §, innehålla en redogörelse för de överväganden som myndigheten gjort enligt 14 kap. Innebär det fara för miljön, liv, personlig säkerhet eller hälsa eller risk för betydande ekonomisk skada om en föreskrift inte beslutas, får det som sägs i första stycket vidtas efter beslutet. Det er publisert to veiledere om konsekvensutredninger i 2017. Med allmänna råd avses i denna förordning detsamma som i 1 § författningssamlingsförordningen 1976:725. Innan en myndighet beslutar föreskrifter, ska myndigheten beakta det som anges i förordningen 2011:118 om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet och i förordningen 2014:570 om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter.

Next

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662

forskrift om konsekvensutredning

Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Förordningen ska inte tillämpas på 1. Har de grundläggande förutsättningarna för regleringen ändrats ska den omprövas och en ny konsekvensutredning genomföras. . . .

Next

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662

forskrift om konsekvensutredning

. . . . .

Next

Veiledning om konsekvensutredninger

forskrift om konsekvensutredning

. . . . .

Next

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662

forskrift om konsekvensutredning

. . . . .

Next

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Svensk författningssamling 2007:2007:1244 t.o.m. SFS 2018:662

forskrift om konsekvensutredning

. . . . .

Next

Veiledning om konsekvensutredninger

forskrift om konsekvensutredning

. . . . . .

Next

Veiledning om konsekvensutredninger

forskrift om konsekvensutredning

. . . . . .

Next