Etnografinen tutkimus. Etnografia 2020-01-07

Etnografinen tutkimus ‚ÄĒ Jyv√§skyl√§n yliopiston Koppa

etnografinen tutkimus

Etnografinen tutkimusprosessi on kuvattu vaihe vaiheelta alkaen tutkimusongelmasta, sen muuttamisesta tutkimuskysymyksiksi ja päätyen laadullisen aineiston tiedonkeruumenetelmiin ja aineiston analyysikeinoihin. Erityisluokkien oppilaat kokevat koulussa nimittelyä sekä sosiaalista väistämistä ja ulkopuolisuutta. Laadullinen tutkimus on saanut vaikutteita monelta suunnalta, kuten , ja. Asiasanat: rekkamiehet, tiekuljetusala, työkäytännöt, ammatillinen maskuliinisuus, yhteiskuntaluokka, rytmit, etnografia, materiaalisuus, kriittinen mies- ja maskuliinisuuksien tutkimus. Yleisesti diskurssin käsitteellä tarkoitetaan kielenkäyttöä osana sosiaalista toimintaa, mutta sillä voidaan viitata myös ilmiön, tiedon ja todellisuuden vakiintuneisiin merkityksellistämisen tapoihin ja näiden merkitysten verkostoihin. . Rankkuuden kehyksessä hoito oli ammattilaisten hallitsemaa teknistä toimintaa, jonka avulla saattoi helpottaa oloa ja palauttaa juomisen heikentämä miehinen kestävyys.

Next

(PDF) Haittojen vähentäminen suomalaisessa huumehoidossa. Etnografinen tutkimus huumeongelman yhteiskunnallisesta hallinnasta 2000

etnografinen tutkimus

Eerika toteaa, että hän opettaisi aina dialogisesti, mikäli se olisi mahdollista. Filippiiniläiset perämiehet koettiin suomalaisten ja virolaisten taholta epäitsenäisiksi työntekijöiksi, joille ei voi antaa oma-aloitteisuutta edellyttäviä tehtäviä, vaikka työskentely vahtiperämiehenä sitä edellyttää. Files Size Format View 1. Oppilaskulttuuri näyttäytyy varsin herkkänä kouluinstituution tekemille jaoille ja käytännöille, jotka tarkoituksettomasti vahvistavat oppilaskulttuurisia tulkintoja erityisoppilaiden poikkeavuudesta ja erillisyyden luonnollisuudesta. Kun etsit harjoittelijaa, opinnäytetyön tekijää tai yritykselläsi on opiskelijaprojektin aihe, ilmoita siitä meille. In these situations, the girls get to be close to the adults, talk with them and be In this way the material objects and the materiality of the body cause repeated experiences in the everyday life of children.

Next

Etnografiset menetelmät

etnografinen tutkimus

Projektissa nuoret tutkivat soveltavan draaman ja teatterin avulla kodin merkityksiä ja rakentavat sen ympärille taiteellisen esityksen yhdessä ammattiohjaajan ja tutkijan kanssa. Kaikkea verkossa olevaa ei voi noin vain käyttää aineistona. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat perustuvat etnografiseen tutkimusotteeseen, joka on tarkoittanut osallistumista kymmenen eri toimialalla työskentelevän suomalaisrekkamiehen työreissuille vuosien 2012 ja 2017 välisenä aikana. Perinteisestä laadullisesta tutkimuksesta etnografia eroaa siinä, että tutkija elää tutkimuskohteensa elämää saadakseen mahdollisimman hyvän ja syvällisen kuvan tutkimuskohteestaan, jona voivat olla kaikki ihmisten muodostamat ryhmät, yritykset, organisaatiot ja sosiaalisen median blogit ja keskusteluryhmät. Aineiston käsittelyyn on kiinnitetty erityishuomiota. Tiedonkeruun menetelmänä etnografia tarkoittaa tietyn yhteiskunnallisen tilanteen osallistujien käyttäytymisen tutkimista ja myös sellaisen.

Next

Narratiivinen tutkimus ‚ÄĒ Jyv√§skyl√§n yliopiston Koppa

etnografinen tutkimus

Maailmassa-olemisen näyttämö draaman merkityksen antajana Martin Heideggerin filosofian valossa. Esimerkiksi Facebook muistuttaa kavereiden syntymäpäivistä ja se voi saada meidät esimerkiksi soittamaan toiselle syntymäpäivänä, Laura toteaa. Etnografiassa tutkitaan ihmisiä omassa kulttuurisessä ympäristössään. Laura tutkii suomalaisia taiteilijoita Berliinissä. Filippiiniläisiä puolestaan vaivasi suomalaisia työtovereitaan heikommat edut: samasta työstä maksettiin huonompi palkka, eikä työsuhde ollut pysyvä. Kohteena olevat laivat olivat sekamiehitettyjä, mikä tarkoitti kolmea kansallisuutta, suomalaisia, virolaisia ja filippiiniläisiä samassa miehistössä. Tutkimus hyödyntää tulkitsevan antropologian ja hermeneutiikan traditioita ja keskittyy paitsi asiakaskahvilassa tapahtuvaan toimintaan ja sen ymmärtämiseen myös ihmisten tuolle toiminnalle ja todellisuuden ilmiöille antamiin merkityksiin.

Next

Esimerkkejä erilaisista tutkimusotteista

etnografinen tutkimus

Tutkija voi myös käyttää työnsä apuna työhypoteeseja eli omia arvauksia tutkimuksen tuloksista. Tutkimus tarjoaa 2000-luvun päihdepalveluille ja ammattiauttajille näkymän modernille auttamistyölle vieraampiin maailmoihin. Diskurssitutkimusta voidaan toteuttaa soveltaen erilaisia, yleensä kvalitatiivisen kielen- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä. The data consists of fieldnotes based on participant observation, photographs, videos and interviews with 22 children and eight members of the staff. By contrast, Finns were paid higher wages for their permanent contracts involving three- to four-week shifts at a time. Filippiiniläisillä on taustallaan valtion organisoima järjestelmä lähettää kansalaisiaan ulkomaille töihin. A central issue was to observe the meshwork that the multicultural crew and ships hierarchy constituted.

Next

Happy Ship? : Etnografinen tutkimus suomalaisista ja filippiiniläisistä merimiehistä suomalaisilla rahtilaivoilla

etnografinen tutkimus

Etnografia on keino, jolla voidaan esittää ja kirjallisesti jonkin ryhmän kulttuuri. Tutkija osallistuu toteutetaan etnografisena tutkimuksena, joka mahdollistaa perehtymisen tutkimusyhteisöön ja luovan työn prosesseihin niiden tapahtumakontekstissa. Tutkimusaineisto on kerätty vuoden kestäneen etnografisen kenttätyön aikana, jossa seurattiin 3 5-vuotiaiden ja 5 7-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmiä. New York: Basic Books, Inc. The study also reveals that due to digitally monitored driving and working times with real time fleet management systems, truck drivers have lost their exclusive position in controlling the transporting task. Pitkittäistutkimuksesta voidaan hahmottaa monia erilaisia tyyppejä kuten paneeli-, trendi- ja kohorttitutkimus ja pitkittäistutkimusaineistoja voidaan tarkastella erilaisten analyysimenetelmien avulla. Both main groups of Finns and Filipinos had their own experiences and understandings of the ships hierarchy from the past and how it differed.

Next

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, julkaisut, verkkokauppa

etnografinen tutkimus

You may download, display and print it for Your own personal use. Lisäksi heidän asemallaan perheen ja suvun pääasiallisena elättäjänä on merkitystä työhön orientoitumisessa. Muukin kanssakäyminen on kuitenkin edelleen tosi tärkeää eikä sitä voi kokonaan unohtaa. You may download, display and print it for Your own personal use. Sosiologian väitöskirjatyössä tarkastellaan päiväkodin arkea materiaalisuuden ja ruumiillisuuden kautta. Kaikissa tapauksissa sen pitäisi olla pohtiva, antaa merkittävä panos ihmisten sosiaalisen elämän ymmärtämiseen, vaikuttaa lukijaan ja ilmaista uskottavaa todellisuutta.

Next

Esimerkkejä erilaisista tutkimusotteista

etnografinen tutkimus

Näiden muutosten vaikutukset rekkamiesten työntekoon ja rekkamieheyteen ovat kuitenkin ristiriitaisia ja päivittymättömiä. Moreover, as has already been demonstrated elsewhere, multinational crews, joint spare time, and simple and clearly articulated regulations governing the work helps to orient the multinational crews in a more harmonious common life aboard ship. Tutkimuksen aineistot koostuvat vuosina 2013 2015 kolmella Suomen lipun alla purjehtivalla rahtilaivalla suorittamistani kenttätöistä. Possibilities for action in day care are shaped by floors, chairs, spoons, milk, ponytails of girls, dresses, the height of the adults, doorways and so on. Tutkimussuuntauksista, niiden määrittelyistä ja rajanvedoista käydään tieteessä aina keskustelua.

Next

KvaliMOTV

etnografinen tutkimus

Alkujaan etnografiat ovat olleet tutkijan ‚ÄĒ yleens√§ l√§nsimaisen ‚ÄĒ n√§k√∂kulmasta tehtyj√§ vieraiden kansojen kuvauksia; ihmisten ja kulttuurin pitk√§aikaista vertailevaa kentt√§tutkimusta. Laivat olivat my√∂s leimallisesti suomalaisia ty√∂nteon ja esimerkiksi ruokailun noudattaessa suomalaisille laivoille tyypillisi√§ tapoja. Rankkuuden kehyksess√§ jatkohoito hahmottui joko tarkoituksiltaan ep√§selv√§ksi tai osaksi ammattilaiset asiakkaisiin sitovaa kamppailua ja miehist√§ hierarkiaa. Tutkimuksen perusteella toimijuus on eri osatekij√∂iden niin inhimillisten kuin ei-inhimillistenkin yhdess√§ aikaansaama. Suomalaisissa sekamiehitetyiss√§ laivoissa yhteiselo toimi l√§hinn√§ er√§√§nlaisen kohteliaan is√§nt√§-vieras-asetelman hengess√§; toisiin tutustuttiin, mutta yst√§vyyssuhteiden n√§k√∂kulmasta suhteet vaikuttivat viel√§ varovaisilta ja et√§isilt√§. Tutkimuskentt√§ sijoittuu er√§√§ll√§ Helsingin kaupungin A-klinikalla 1990-luvun puoliv√§liss√§ toimineeseen asiakaskahvilaan.

Next

Pitkitt√§istutkimus ‚ÄĒ Jyv√§skyl√§n yliopiston Koppa

etnografinen tutkimus

Etnografia ihmisen yhteiskuntia ja kulttuureja koskevana esittelynä oli edelläkävijä biologisilla, yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla aloilla, mutta se on myös yleistynyt yleisesti - , , - missä ihmiset tutkivat , kokoonpanoja, koostumuksia, uudelleensijoittamisia, sosiaalisen hyvinvoinnin ominaisuuksia, olennaisuutta, henkisyyttä ja kansan. Also the companies marginalized Filipinos by only addressing the Finns onboard. Drawing on the interpretive traditions of anthropology, the ethnography in this research is at the same time the theory structuring the research process and the methodology defining the relationship between the researcher and the object of the research. Aineisto koostuu osallistuvaan havainnointiin perustuvista kenttäpäiväkirjoista, videoista, valokuvista sekä 22 lapsen ja kahdeksan henkilökunnan jäsenen haastatteluista. Eerika on mukana Suomen Akatemian Happy Days? Files Size Format View 3. The data was produced during one year of ethnographic fieldwork in two day care groups where the children were aged from 3 to 5 and 5 to 7 respectively.

Next